میز توسعه عضویت و معرفی IEEE در حاشیه کنفرانس برق و کامپیوتر مجلسی

در حاشیه برگزاری  "ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی" و "دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده های حجیم و الگوریتم های مجلسی" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی ، میر توسعه عضویت و معرفی IEEE نیز توسط شاخه دانشجویی IEEE این دانشگاه نیز دایر گردید.

کلیه شرکت کنندگان در این کنفرانس از غرفه IEEE نیز دیدن نمودند و توسط اعضای دانشجویی IEEE دانشگاه توضیحاتی در مورد فعالیت های شاخه دانشجویی و نیز مزایای عضویت در IEEE به ایشان ارائه گردید.

میز توسعه عضویت و معرفی IEEE ، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

میز توسعه عضویت و معرفی IEEE توسط شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

در حاشیه "ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی" و "دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده های حجیم و الگوریتم های مجلسی"

 

میز توسعه عضویت و معرفی IEEE ، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

میز توسعه عضویت و معرفی IEEE ، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

میز توسعه عضویت و معرفی IEEE ، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

 

بازدید آقای مهندس عسگری راد از غرفه IEEE ، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

بازدید آقای مهندس محمدرضا عسگری راد از غرفه شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

در حاشیه "ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی" و "دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده های حجیم و الگوریتم های مجلسی"

 

بازدید آقای دکتر محمد کوشافر و دکتر محسن عشوریان از غرفه IEEE ، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

بازدید آقایان دکتر محمد کوشافر ( رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی) و دکتر محسن عشوریان ( عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور شاخه دانشجویی دانشگاه ) از غرفه شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

در حاشیه "ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی" و "دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده های حجیم و الگوریتم های مجلسی"

بازدید آقای دکتر فرهاد مصری نژاد و دکتر حسین امامی از غرفه IEEE ، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

بازدید آقایان دکتر فرهاد مصری نژاد ( مدیر گوره برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسیو دبیر کنفرانس ) و دکتر حسین امامی ( عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر علمی کنفرانس ) از غرفه شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

در حاشیه "ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی" و "دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده های حجیم و الگوریتم های مجلسی"

بازدید آقای دکتر حسین امامی از غرفه IEEE ، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

بازدید آقای دکتر حسین امامی ( عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر علمی کنفرانس ) از غرفه شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

در حاشیه "ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی" و "دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده های حجیم و الگوریتم های مجلسی"