راه اندازی کانال تلگرام

 کانال تلگرام شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی راه اندازی شد

 

IEEE_IAMajlesi@