برگزاری ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی

برگزاری ششیمن همایش ملی مهندسی برق مجلسی و دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده های حجیم و الگوریتم ها

روز پنجشنبه مورخ 9 شهریورماه 1396 دو همایش برق و کامپیوتر به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه برگزار شد.

تعداد مقالات ارسالی به همایش 214 مقاله بود که از این تعداد 104 مقاله با بررسی هیات علمی و داوری کنفرانس مورد تایید قرار گرفت و در دو قالب ارائه شفاهی و پوستری ارائه شدند.

سخنران ویژه کنفرانس آقای مهندس محمدرضا عسگری راد مدیر کل طراحی و بینه سازی شرکت مخابرات ایران با عنوان " FTTH ساختار و پیاده سازی در ایران " بود.

سخنرانی رئیس دانشگاه دکترمحمد کوشافر، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

سخنرانی آقای دکتر محمد کوشافر ( رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی )

سخنرانی مراسم افتتاحیه

 

سخنرانی مهندس محمدرضا عسگری راد، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

سخنرانی آقای مهندس محمدرضا عسگری راد ( مدیر کل طراحی و بهینه سازی شرکت مخابرات ایران )

موضوع سخنرانی : چالشها و پتانسیلهای انتقال شبکه فیبرنوری به منازل در ایران

 

مراسم افتتاحیه کنفرانس، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

مراسم افتتاحیه ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی و دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر داده های حجیم و الگوریتم ها

 

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی